Doorlopende supervisiegroep voor therapeuten

Deze supervisiegroep buigt zich tweemaandelijks over een aantal concrete casussen. Onze benadering is systemisch en gestaltmatig, met hierin bijzondere aandacht voor het veldperspectief. We zetten opstellingen in als experiment om te onderzoeken welke thema’s, dynamieken en verstrikkingen er spelen. We ervaren parallelle processen en veldthema’s aan den lijve. Ook de plaats van de therapeut t.o.v. […]

Burn-out in perspectief

Als coach of therapeut kan je vanuit een individuele bril kijken naar welke dynamieken er bij iemand spelen die mee zorgen voor uitputting, zoals bijvoorbeeld perfectionisme. Daarnaast kan je  inzoomen op het relationele, bijvoorbeeld belemmerende of toxische werkrelaties. Vanuit het bredere (veld)perspectief kunnen we naar burn-out kijken als een fenomeen dat speelt op de contactgrens.  […]

Opstellingen met vloerankers

Vloerankers of matjes vervangen de representanten van een gewone opstelling met mensen. Ook hier geeft de opstelling het beeld weer dat iemand heeft van zijn situatie. Deze methodiek kan je gebruiken in 1-op-1 sessies in jouw coachings- of therapiepraktijk. Het lijkt op tafelopstellingen die je met figuurtjes kan doen maar hier is het voordeel dat […]

Systemisch coachen in teams en organisaties

Inhoud Organisatieproblemen blijken vaak hardnekkiger dan we denken. Fusies verlopen moeizaam, nieuwe strategieën blijken enkel op papier te werken, veel personeelsverloop, conflicten en spanningen geraken niet opgelost. Iedere organisatie heeft een herkenbare rationele logica. Maar ieder team en ieder organisatie heeft ook veel minder zichtbare, impliciete elementen die meespelen: de geschiedenis, een cultuur, relaties, , […]

Online infoavond jaaropleiding opstellingswerk

Wil je graag meer weten over onze opleiding? Wil je graag kennismaken met de trainers? Twijfel je nog tussen deze opleiding en de opleiding systemisch interveniëren? Hoor je graag iets over gestalt, het contextuele gedachtengoed of systemisch werken? Heb je nog andere vragen? Dan heten we je hartelijk welkom op deze info-avond! Het eerste deel […]

Jaaropleiding opstellingswerk

Inhoud Deze opleiding situeert zich net als ons hele aanbod op het snijvlak van het systemische, contextuele en gestaltgericht werken. Alle trainers hebben zelf de nodige opleiding en ervaring in elk van deze invalshoeken en smeden die in deze opleiding samen tot een aanbod met aandacht voor: begeleidingshouding van de opsteller groepsdynamica de hulpvraag vertalen […]

Supervisie voor therapeuten

We komen samen in een kleine groep (max. 8 deelnemers) om ons te buigen over de thema’s en cliënten die ons in ons werk bezig houden. We leren van en aan elkaar. We kijken afwisselend door de bril van het individuele, het relationele en het veldperspectief naar wat er wordt ingebracht. Om een beter zicht […]

Jouw team ontrafeld. Zicht krijgen op onbewuste dynamieken in teams.

Elk team vormt een levend systeem met onderliggende patronen in de samenwerking. De meeste patronen spelen onbewust in de onderstroom. Deze bespreekbaar maken helpt om een team meer bewustzijn hierrond te geven. Zo wordt duidelijk wat het effect van deze dynamieken is: welke hiervan helpend zijn en welke eventueel eerder remmend werken voor de goede […]

Jouw team in beeld. Werken met (tafel)opstellingen in teams.

Het werken met (tafel)opstellingen geeft je ‘een taal erbij’ in het werken met teams. Dit webinar introduceert je in het werken met tafelopstellingen bij teambegeleidingen. Je leert de juiste instructies geven, de opstelling waarnemen, de onderstroom onderzoeken, groeimogelijkheden creëren. Maar ook hoe je door middel van tafelopstellingen zelf een zicht kan krijgen op wat er […]